Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Massageopleiding Apeldoorn = de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Deelnemer = de natuurlijke persoon waarmee Massageopleiding Apeldoorn een overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Massageopleiding Apeldoorn en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Massageopleiding Apeldoorn overeengekomen worden.

Artikel 3: Aanmelding en bedenktijd

Aanmelding van een cursus voor een vastgestelde cursusdatum dient schriftelijk te geschieden door deelnemer. De aanmelding kan zowel via de post of per email geschieden. Na aanmelding voor een opleiding bij Massageopleiding Apeldoorn heeft deelnemer 14 dagen bedenktijd (rekenend vanaf de aanmelding dag en tijd). Binnen deze periode kan deelnemer zijn aanmelding schriftelijk annuleren zonder dat er kosten voor hem ontstaan als dit voor de startdatum van de opleiding is. Echter, na de start van de opleiding is deelnemer altijd het volledige lesgeld verschuldigd.

Massageopleiding Apeldoorn is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.

Prijzen zijn in euro’s. Er wordt geen BTW berekend omdat wij vrijstelling hebben van btw heffing, (tenzij anders aangegeven).

Artikel 4: Annulering door Massageopleiding Apeldoorn

1. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft Massageopleiding Apeldoorn het recht de opleiding te annuleren voor dat deze is gestart. Het eventueel betaalde inschrijfgeld en/of lesgeld wordt binnen 2 weken na het bekend maken van de annulering volledig gerestitueerd. Waar mogelijk zal Massageopleiding Apeldoorn een passend alternatief aanbieden.

2. In geval van wijziging in de cursusdata door Massageopleiding Apeldoorn voordat de cursus is begonnen, zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort.

3. In geval van wijziging in de cursusdata door Massageopleiding Apeldoorn, in de loop van de cursus door overmacht (ziekte, calamiteiten, overlijden etc) zal Massageopleiding Apeldoorn zo snel als mogelijk de nieuwe data bekend maken. De cursisten hebben dan geen recht op restitutie van het cursusgeld maar maken de cursus af op de nieuwe data. Mocht dit echt niet haalbaar zijn voor de cursist, dan kan in goed overleg bekeken worden of de cursist mee kan doen als diezelfde cursus daarna weer gegeven gaat worden.

Artikel 5: Annulering door deelnemer

Mocht deelnemer door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding/bijscholing waarvoor hij zich heeft ingeschreven, dan dient hij dit schriftelijk (dat wil zeggen per brief of per e-mail) kenbaar te maken. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding/cursus, is enkel het inschrijfgeld van 100 euro verschuldigd. Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang van de opleiding/bijscholing is de helft (50%) van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus/opleiding is 75% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering na aanvang van de opleiding/bijscholing is het volledige lesgeld verschuldigd. De dag waarop de annulering door Massageopleiding Apeldoorn wordt ontvangen, wordt beschouwd als de dag van de annulering. Bij facturering en betaling van het lesgeld in termijnen blijft de betalingsverplichting voor het volledige lesgeld van kracht. Bij annulering en/ of het tussentijds afbreken van de studie zullen de eventuele nog te factureren termijnen alsnog aan deelnemer in rekening worden gebracht en dienen deze door hem te worden voldaan.

Artikel 6: Betaling

1. Na inschrijving voor een cursus of opleiding ontvangt deelnemer van Massageopleiding Apeldoorn een bevestiging van deelname. Op verzoek van de cursist kan er ook een factuur gestuurd worden voor het cursusgeld voor de cursuskosten en evt. andere bijkomende kosten zoals lesmateriaal of examen. Ongeveer 1 a 2 weken voor aanvang van een opleiding ontvangt elke cursist een uitnodigingsbrief voor de cursus met informatie over de betaling. Dan dient het cursusgeld door deelnemer te worden betaald, uiterlijk 3 dagen voor de cursus start. Bij geen of onvolledige betaling kan toegang tot de lessen en/of deelname aan tentamens en examens ontzegd worden. Mocht tijdens een cursusverloop een cursus toch nog niet geheel betaald zijn dan zal er ook geen certificaat worden verstrekt. Gespreide betaling is mogelijk bij bedragen hoger dan € 275,-. Bij betaling in  termijnen berekenen we ongeveer 4% per termijn extra i.v.m. administratiekosten. Gespreide betaling is mogelijk in maximaal twee of drie termijnen en spreiding van termijnen verloopt evenredig met het verloop van de opleiding/bijscholing. Bij facturering en betaling van het lesgeld in termijnen blijft de betalingsverplichting voor het volledige lesgeld van kracht. Bij annulering en/ of het tussentijds afbreken van de studie zullen de eventuele nog te factureren termijnen alsnog in rekening worden gebracht en dienen deze door deelnemer te worden voldaan.

2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 50,00.

Artikel 7: Examengeld

Het examengeld is inbegrepen in het cursusgeld, uitzonderingen staan apart vermeld bij de betreffende cursus / opleiding. Herexamen is mogelijk op verzoek van de cursist en na akkoord van Massageopleiding Apeldoorn. Bij een herexamen bedraagt het examenbedrag € 75,00 tenzij anders vermeld bij de betreffende cursus / opleiding. Gelden voor herexamens zijn niet inbegrepen in het cursusgeld. Examengeld dient voor aanvang van het examen te zijn voldaan door de cursist. Bij het niet tijdig ontvangen van het examengeld wordt de cursist de toegang tot het examen geweigerd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Elke deelname aan een cursus/opleiding is voor eigen risico van de deelnemer. Massageopleiding Apeldoorn is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

2. Massageopleiding Apeldoorn is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden.

3. Massageopleiding Apeldoorn is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mededeelnemer als gevolg van het onderling oefenen van en op een mededeelnemer voor, na of tijdens de cursus.

4. Massageopleiding Apeldoorn is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van deelnemer, het niet door deelnemer vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.

5. Massageopleiding Apeldoorn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opleidingsinstituut Massageopleiding Apeldoorn is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Massageopleiding Apeldoorn is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

7. Massageopleiding Apeldoorn is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

Artikel 9: Auteursrechten

1. Alle rechten van het door Massageopleiding Apeldoorn verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie (zgn. copyright) berusten bij Massageopleiding Apeldoorn, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.

2. Zonder schriftelijk toestemming van Massageopleiding Apeldoorn is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen of andere doeleinden, die niet door Massageopleiding Apeldoorn worden verzorgd. Bij overtreding van deze regel en voorwaarde zal betreffende persoon een boete verschuldigd zijn met een minimum van €3000,- per geval.

3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met toestemming van Massageopleiding Apeldoorn. In het geval wanneer er beeldmateriaal is gemaakt met toestemming dan is het alleen voor gebruik van de cursisten van die betrokken cursus en is het niet toegestaan om dit beeldmateriaal in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen of andere doeleinden, die niet door Massageopleiding Apeldoorn worden verzorgd. Bij overtreding van deze regel en voorwaarde zal betreffende persoon een boete verschuldigd zijn met een minimum van €500,- per geval.

4. Bij het verkrijgen van toegang tot de video instructie video’s van MassageopleidingApeldoorn zijn deze films uitsluitend bedoeld voor de cursist om hiermee te kunnen oefenen. Het is ten strengste verboden om deze films of de inlogcode hiervan die toegang geeft tot de instructiefilms, te verspreiden of voor andere doeleinden te gebruiken. Dit is namelijk beschermd lesmateriaal en uitsluitend bedoeld voor privégebruik van de cursist. Bij overtreding van deze regel en voorwaarde zal betreffende persoon een boete verschuldigd zijn met een minimum van €5000,- per geval.

Artikel 10: Uitsluiting van deelname

1. Massageopleiding Apeldoorn behoudt zich het recht voor om deelnemers die door hun gedrag of anderszins, het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet ook op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus (of start van een nieuwe cursus) uit te sluiten. Uitsluiting en moeten stoppen met een cursus laat voor deelnemer de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

2. Massageopleiding Apeldoorn behoudt zich het recht voor om deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Massageopleiding Apeldoorn niet nakomen en het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus(sen) uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursus deelnamekosten onverlet.

3. Massageopleiding Apeldoorn behoudt zich het recht voor om deelnemers te adviseren om met een cursus/opleiding te stoppen in het geval de deelnemer teveel moeite heeft om de leerstof eigen te maken. In het geval van toetsen blijkt dit doordat de deelnemer meerdere onvoldoendes haalt of toetsen mist en bij herhaling toetsen moet inhalen of herkansen. Vooral bij de opleidingen wellness- en sportmassage zijn er theorietoetsen en kan dit dus voorkomen. Een advies om te stoppen kan gevolgd worden door een verplichting om met de opleiding te stoppen. Dit advies kan ook gegeven worden als blijkt dat een deelnemer veel moeite heeft met het goed uitvoeren van  tape- of massagetechnieken. Als de docent van mening is dat de deelnemer de techniek onvoldoende beheerst en de docent ook te weinig perspectief ziet dat dit snel zal verbeteren, kan Massageopleiding Apeldoorn de cursist ook adviseren om te stoppen met de cursus/opleiding. Dit advies kan ook bindend zijn, wat betekent dat de deelnemer daadwerkelijk moet stoppen met de cursus/opleiding. De cursist heeft in dat geval geen recht op teruggave van een deel van het cursusgeld. Massageopleiding Apeldoorn zal in voorkomende gevallen echter wel bekijken of zij de cursist tegemoet kunnen komen door bv. een meer eenvoudige cursus aan te bieden als compensatie.

Artikel 11: Geheimhouding

De aan Massageopleiding Apeldoorn verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Massageopleiding Apeldoorn, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Massageopleiding Apeldoorn, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Massageopleiding Apeldoorn worden gemeld.

Artikel 12: Geschillen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Massageopleiding Apeldoorn beschikt over een klachtenreglement.

Artikel 13: Gezondheidsverklaring

Deelnemer geeft door inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Massageopleiding Apeldoorn is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 14: Bijzondere bepalingen

1. Aktie kortingen zijn niet van toepassing op bestaande inschrijvingen.

2. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

3. Massageopleiding Apeldoorn behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Versie: 5 september 2017

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op, wij helpen je graag. Contact met ons opnemen kan via de telefoon, whatsapp of het contactformulier.

Waarom kiezen voor
Massageopleiding Apeldoorn?

  • Persoonlijke benadering
  • Goede kwaliteit
  • Scherpe prijs
  • Online instructievideo's